6 lutego 2018

Audyt potencjału

Zastosowanie odpowiednich testów i narzędzi psychometrycznych do określania profilu osobowościowego pracowników oraz potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa pod względem efektywnego funkcjonowania zawodowego pracowników na różnych stanowiskach. Celem audytu jest określenie wzorcowej interakcji między pracownikiem a organizacją skutkującej wytyczeniem efektywnej drogi zarządzania kapitałem ludzkim.

Audyt Menedżerski

To audyt personalny kadry zarządzającej polegający na ocenie potencjału liderskiego i kompetencji menadżerskich osób kandydujących na stanowiska związane z zarządzaniem zespołem lub już pełniących funkcje kierownicze.

Badanie Stylów Kierowania

Określenie typowego dla osoby badanej nasilenia każdego z czterech stylów kierowania:

 • Wodzireja
 • Ekonoma
 • Rewolucjonisty
 • Kapitana

Zastosowanie narzędzia:

 • identyfikowanie stylów kierowania i wyznaczanie pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej
 • wspierania procesów rekrutacyjnych, selekcyjnych i rozwojowych w organizacji. Poprzez zdiagnozowanie profilu stylów kierowania ludźmi, dowiadujemy się jaką kulturę organizacyjną będzie rozwijać dana osoba, jeśli powierzy się jej stanowisko kierownicze, ze względu na jej predyspozycje a) osobowościowe, b) przekonania na temat skutecznego kierowania organizacją, co będzie wpływać na sposób komunikowania się z ludźmi, oraz budowania struktury zarządzanej jednostki.
 • rozwiązywaniu dylematów przy podejmowaniu właściwej decyzji o: zatrudnieniu, awansie czy przeniesieniu menedżera.

Analiza Kompetencji Menedżerskich

Zdiagnozowanie 5 kluczowych kompetencji niezbędnych dla efektywnego zarządzania zespołem. W skład kluczowych kompetencji wchodzą:

 1. Kierowanie
 2. Przywództwo
 3. Radzenie Sobie Ze Stresem
 4. Delegowanie Zadań
 5. Organizowanie

Na podstawie uzyskanych danych  menadżer otrzymuje wyniki indywidualnej diagnozy kompetencji w formie graficznego profilu kołowego. Na tej podstawie można zidentyfikować poziom danej kompetencji w pięciostopniowej skali. Dzięki tym informacjom możliwe jest zbudowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji, będącego wypadkową oczekiwań organizacji z punktu widzenia jej strategii rozwoju i kultury organizacyjnej oraz potrzeb menadżera związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz własnych priorytetów.

Audyt Pracowniczy

Opis osobowości pracowników w kontekście zawodowym danego przedsiębiorstwa. Na podstawie narzędzia psychometrycznego dopasowuje się zakres obowiązków zawodowych do struktury osobowości danego pracownika – jego kompetencji, planów zawodowych i możliwości osobowościowych, talentów, zwiększając tym samym szansę na odniesienie sukcesu indywidualnego i organizacyjnego.

BIP

Na podstawie badania można zdiagnozować talenty pracownika i określić jak optymalnie wykorzystać mocne strony pracownika i rozwijać jego umiejętności przy jednoczesnym zaspokojeniu nadrzędnych  potrzeb organizacji. Za pomocą testu można określić motywację pracownika do zajmowania stanowiska kierowniczego. Badanie daje możliwość sprawdzenia przed podjęciem pracy na danym stanowisku komplementarności zakresu obowiązków do możliwości kandydata. Może więc być dobrym uzupełnieniem procesu rekrutacji.

Audyt Zespołowy

To odpowiednio dobrana przez psychologa bateria ankiet i testów służących analizie zespołu pod względem: ról grupowych, zaangażowania pracowników, ich motywacji do pracy i satysfakcji z aktualnego stanowiska pracy. Za pomocą wyselekcjonowanych narzędzi można określić dysfunkcje pracy zespołowej oraz określić jakość miejsca dla efektywności organizacji.