6 lutego 2018

Badanie satysfakcji pracowników

Satysfakcja pracowników jest  kluczowym elementem efektywności firmy. Wiedza na temat zadowolenia, nastrojów czy opinii pracowników o firmie jest dla pracodawców niezwykle cennym źródłem informacji.

Spojrzenie na organizację od środka, pozwala zidentyfikować obszary do rozwoju, źródła istniejących konfliktów, potencjalne problemy czy powody odejścia kluczowych dla organizacji pracowników. Monitorowanie tego, co się dzieje w przedsiębiorstwie jest najlepszym środkiem zapobiegania niepożądanym zjawiskom, takim jak spadek wydajności pracy czy odchodzenie z firmy cennych specjalistów.

Przykładowe obszary badania:

 • atmosfera w pracy
 • zaangażowanie pracowników
 • warunki i organizacja pracy
 • przepływ informacji w firmie, komunikacja
 • współpraca i ukierunkowanie zespołowe
 • opinie na temat kierownictwa i współpracowników
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 • wizerunek i postrzeganie firmy
 • zadowolenie z wynagrodzenia
 • przyczyny powstających konfliktów

Korzyści wynikające z regularnego prowadzenia badań satysfakcji pracowników, to m.in.:

 • identyfikacja słabych i mocnych stron w obszarze zarządzania personelem;
 • poprawa komunikacji wewnętrznej w firmie;
 • zrozumienie motywacji i czynników wpływających na zmiany satysfakcji pracowników;
 • wzrost zaangażowania pracowników i poprawa wydajności ich pracy;
 • zmniejszenie rotacji i absencji personelu;
 • efektywne planowanie rozwoju karier pracowniczych.

Badanie satysfakcji pracowników  ma jeszcze jedną dodatkową wartość. Jest to pewien rodzaj wewnętrznego marketingu. Pytani o opinie pracownicy, mają poczucie wpływu na życie firmy. Mają możliwość wyrażenia swoich poglądów. Tym samym firma zaspakaja jedno z oczekiwań pracownika: możliwość kształtowania firmy, a tym samym wzmacnia jego poczucie przynależności i identyfikację z firmą.